Algemene voorwaarden

Nederpelt Software B.V., tevens handelend onder de naam ‘Elvy’, hierna te noemen: Elvy, gevestigd te Westland, kantoorhoudende te Wateringen aan de Stoelmatter 1a (2292 JM) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27235089.

Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen

Artikel 1              Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen, waarbij Elvy goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Afnemer levert.

1.2         Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk door Elvy zijn vastgelegd.

1.3         De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4          Indien en voor zover Elvy producten of diensten van derden aan Afnemer ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of verkoop)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Elvy en Afnemer met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden door Elvy aan Afnemer is medegedeeld en een redelijke mogelijkheid is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen. In afwijking van voorgaande zin komt aan Afnemer geen beroep toe op een nalaten van Elvy om te voldoen aan voornoemde verplichting, indien Afnemer een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

1.5          Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Afnemer en Elvy om welke reden dan ook niet van toepassing blijken te zijn of buiten toepassing worden verklaard, gelden onverkort deze algemene voorwaarden.

1.6         Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Elvy en Afnemer treden in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

Artikel 2              Definities

2.1          In deze algemene voorwaarden worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

Licentie: het recht van gebruik van, en het recht op onderhoud op, de programmatuur zoals verschaft door Elvy in het kader van een schriftelijke Overeenkomst met Afnemer.

Onderhoud: het Onderhoud aan Programmatuur.

Ondersteuning: het ondersteunen bij het gebruik van de programmatuur.

Online dienst: de Software-as-a-Service dienst (SaaS-dienst) voor het online aan Afnemer beschikbaar stellen en beschikbaar houden van de software via internet of een ander datanetwerk en Ondersteuning daarop, zonder dat aan Afnemer de desbetreffende onderliggende programmatuur als download of als broncode ter beschikking wordt gesteld.

Overeenkomst: Alle Overeenkomsten tussen Elvy en Afnemer betreffende de Elvy Producten en/of Diensten.

Programmatuur: De Programmatuur, niet specifiek voor Afnemer ontwikkelt, met bijbehorende documentatie welke door Elvy op grond van de Overeenkomst in gebruik is gegeven en in Onderhoud is of wordt genomen. Onder Programmatuur wordt ook verstaan Programmatuur, die door Elvy is verbeterd of gewijzigd, evenals nieuwe versies van Programmatuur.

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende of aangewezen feestdagen;

Werktijden: kantoortijden gedurende werkdagen, te weten 09:00 tot en met 17:00 uur.

 

Artikel 3              Aanbieding

3.1         Alle aanbiedingen en andere uitingen van Elvy zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Elvy verstrekte gegevens waarop Elvy zijn aanbieding heeft gebaseerd, met uitzondering van evidente typefouten.

 

Artikel 4              Prijs en betaling

4.1         Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere product- of dienstspecifieke door de overheid opgelegde heffingen. Alle door Elvy kenbaar gemaakte prijzen zijn in euro’s en Afnemer dient in euro’s te betalen.

4.2         Aan een door Elvy afgegeven voorcalculatie of begroting kan Afnemer geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.3         Bestaat Afnemer volgens de Overeenkomst uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, dan is elk van die (rechts)personen tegenover Elvy hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.

4.4          Bij een periodieke betalingsverplichting van Afnemer, is Elvy gerechtigd eenmaal per jaar de geldende prijzen en tarieven aan te passen aan de prijswijzigingen van derden producten en/of diensten en te indexeren Overeenkomstig de CPI-index van het CBS over de voorafgaande 12 (twaalf) maanden. Elvy zal Afnemer uiterlijk een maand voor het einde van het lopende jaar in kennis stellen van de aanpassing van prijzen en tarieven voor het volgende jaar.

4.6         Partijen leggen in de Overeenkomst het moment vast waarop Elvy de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Afnemer in rekening brengt. Verschuldigde bedragen worden door Afnemer betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Er wordt een betaaltermijn van 14 dagen gehanteerd. Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

4.7         Betaalt Afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig, dan is Afnemer, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Blijft Afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen, dan kan Elvy de vordering uit handen geven en is Afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden tot vergoeding van alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Elvy onverlet.

 

Artikel 5              Vertrouwelijkheid

5.1        Afnemer en Elvy dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een wettelijk gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5.2         Afnemer erkent dat de door of via Elvy ter beschikking gestelde Programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Elvy, zijn toeleverancier of de producent van de programmatuur bevat.

 

Artikel 6              Privacy en gegevensverwerking

6.1          Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van toepassing, zullen persoonsgegevens worden verwerkt Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals nader omschreven in hoofdstuk 2 van deze algemene voorwaarden.

6.2         Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Elvy relevant is, zal Afnemer Elvy desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Afnemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

6.3         Afnemer vrijwaart Elvy voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt waarvoor Afnemer op grond van de wet verantwoordelijk is, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Elvy toerekenbaar zijn.

6.4         De verantwoordelijkheid voor de gegevens, die met gebruikmaking van een dienst van Elvy door Afnemer worden verwerkt, ligt bij Afnemer. Afnemer staat er tegenover Elvy voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Afnemer vrijwaart Elvy tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

6.5         Indien Elvy op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Afnemer, zijn medewerkers of gebruikers, kunnen alle daaraan verbonden kosten aan Afnemer in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7              Beveiliging

7.1         Informatiebeveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aan Elvy bekende aard, omvang en de context van de te beveiligen informatie, de doeleinden en het normale gebruik van zijn producten en diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is.

7.2         De door of vanwege Elvy aan Afnemer verstrekte toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door Afnemer als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Afnemer kenbaar worden gemaakt. Elvy is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Afnemer is verantwoordelijk voor het beheer van autorisaties en het verstrekken en tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes.

7.3         Indien de beveiliging of het testen daarvan betrekking heeft op programmatuur, apparatuur of infrastructuur die niet door Elvy zelf aan Afnemer is geleverd, dan staat Afnemer ervoor in dat alle benodigde licenties of goedkeuringen zijn verkregen om bedoelde dienstverlening te mogen uitvoeren. Elvy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de uitvoering van deze dienstverlening. Afnemer vrijwaart Elvy tegen elke rechtsvordering uit welke hoofde dan ook, in verband met de uitvoering van deze dienstverlening.

7.4         Elvy is gerechtigd de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen indien dit noodzakelijk is als gevolg van veranderende omstandigheden.

7.5         Afnemer zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden.

7.6         Elvy kan aanwijzingen geven aan Afnemer met betrekking tot de beveiliging welke tot doel hebben om incidenten of de gevolgen van incidenten die de beveiliging kunnen aantasten te voorkomen of te minimaliseren. Indien Afnemer dergelijke aanwijzingen van Elvy of een relevant overheidsorgaan niet of niet tijdig opvolgt, dan is Elvy niet aansprakelijk en vrijwaart Afnemer Elvy voor de schade die daardoor mocht ontstaan.

7.7         Het is Elvy steeds toegestaan technische en organisatorische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, (ter beschikking gestelde) Programmatuur of andere werken waartoe aan Afnemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, ook in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Afnemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

Artikel 8              Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

8.1         Alle aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Elvy totdat alle bedragen die Afnemer aan Elvy op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Elvy zijn voldaan. Een Afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Elvy mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

8.2         De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming, indien dat recht ter zake voor Elvy gunstigere bepalingen bevat.

8.3         Rechten worden in voorkomend geval aan Afnemer verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8.4         Elvy kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, Programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Afnemer alle aan Elvy verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

Artikel 9              Risico-overgang

9.1         Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, Programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden vervaardigd voor, geleverd aan of gebruikt door Afnemer, gaat over op Afnemer op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of een hulppersoon van Afnemer zijn gebracht.

 

Artikel 10            Intellectuele eigendom

10.1       Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Afnemer ter beschikking gestelde Programmatuur, websites, databestanden, databanken, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Elvy, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en dwingendrechtelijk in de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

10.2       Indien Elvy bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Afnemer ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, know how of andere werken of materialen, over zal gaan op Afnemer, tast dit het recht of de mogelijkheid van Elvy niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Elvy heeft tevens het recht de algemene beginselen, ideeën en programmeertalen welke gebruikt zijn voor het vervaardigen, dan wel aan de ontwikkeling ten grondslag liggen, van enig werk zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Elvy aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Afnemer zijn of worden gedaan.

10.3       Afnemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

10.4       Elvy vrijwaart Afnemer tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat door Elvy zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Afnemer Elvy onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Elvy. Afnemer zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Elvy verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Afnemer ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Elvy ter beschikking gestelde werken of materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Afnemer zonder schriftelijke toestemming van Elvy in de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere werken of materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Elvy zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Elvy een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Elvy, indien mogelijk, zorg dragen dat Afnemer het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Elvy wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

10.5       Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Elvy van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen, ontwerpen, en/of andere werken met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie, waaronder het beschikken over de juiste licenties. Afnemer vrijwaart Elvy tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

10.6       Elvy is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met Afnemer is overeengekomen.

10.7       Elvy is gerechtigd beeldmerk, logo of naam van Afnemer te gebruiken in zijn externe communicatie.

 

Artikel 11            Uitvoering diensten

11.1       Elvy zal zich naar beste kunnen inspannen diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Elvy worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Elvy uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven.

11.2       Elvy is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Elvy.

11.3       Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is Elvy steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

11.4       Elvy is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van Afnemer op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, worden de desbetreffende werkzaamheden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Elvy.

 

Artikel 12            Informatie- en overige medewerkingsverplichtingen

12.1       Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Afnemer zal steeds tijdig alle redelijke medewerking verlenen.

12.2       Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Elvy verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de door Afnemer verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor Elvy kenbare onjuistheden bevatten, zal Elvy hierover navraag doen bij Afnemer.

12.3       In verband met de continuïteit zal Afnemer een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van Elvy als zodanig fungeren. Contactpersonen van Afnemer zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door Afnemer gewenste doelstellingen.

12.4       Afnemer draagt het risico van de selectie van de door Elvy te leveren zaken, goederen en/of diensten. Afnemer neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen aan de prestatie juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Elvy niet bindend, behoudens indien door Elvy uitdrukkelijk anders is vermeld.

12.5       De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. Afnemer vrijwaart Elvy voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Elvy , die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Afnemer of van onveilige situaties in zijn organisatie. Afnemer zal de binnen zijn organisatie geldende huis-, informatie- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Elvy ingezette medewerkers kenbaar maken.

12.6       Afnemer is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door Elvy geleverde producten en/of verrichte diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet. Afnemer is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers.

12.7       Afnemer zal zelf zorgdragen voor de benodigde apparatuur, infrastructuur en ondersteunende programmatuur en de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en up-to-date houden en de door Afnemer gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

12.8       Bij beëindiging van de Overeenkomst dient Afnemer de Programmatuur buiten gebruik te stellen. Indien Afnemer dit nalaat heeft Elvy het recht maatregelen te treffen, zodat de Programmatuur of onderdelen daarvan bij beëindiging of opschorting van de Overeenkomst onbruikbaar worden.

 

Artikel 13            Termijnen

13.1       Elvy spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Elvy genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Elvy niet en hebben steeds een indicatief karakter.

13.2       Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Elvy en Afnemer in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

13.3       In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Elvy wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Afnemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Afnemer Elvy een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Elvy in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

13.4       Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Elvy gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.5       Elvy is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties, etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Afnemer zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Afnemer nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 14            Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst

14.1       Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Afnemer en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Afnemer of een door Afnemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

14.2       Indien Afnemer op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Afnemer bewijst dat Elvy ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Elvy vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.3       Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Elvy is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Afnemer onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Afnemer tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van Afnemer tot toegang en/of gebruik van de diensten van Elvy, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Elvy vereist is.

 

Artikel 15            Aansprakelijkheid van Elvy

15.1       De totale aansprakelijkheid van Elvy wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantie- of vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel uitgewerkt.

15.2       Directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Elvy voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 50.000 (vijftigduizend euro) bedragen.

15.3       Schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken is beperkt tot € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro).

15.4       Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Elvy voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Elvy voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Elvy verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

15.5       De in artikel 15.2 tot en met 15.4 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Elvy laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Elvy welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.

15.6       De in artikel 15.2 tot en met 15.5 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Elvy.

15.7       Tenzij nakoming door Elvy blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Elvy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Afnemer Elvy onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Elvy ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Elvy in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

15.8       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Elvy meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Elvy vervalt door het enkele verloop van 24 (vierentwintig) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Afnemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

15.9       Afnemer vrijwaart Elvy voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Elvy geleverde apparatuur, Programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, Programmatuur of andere materialen.

15.10     Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Elvy en diens toeleveranciers zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

 

Artikel 16            Overmacht

16.1       Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Elvy wordt onder meer verstaan: (i) tekortschieten van toeleveranciers van Elvy, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Afnemer aan Elvy is voorgeschreven, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) (cyber)crime, (cyber)vandalisme, oorlog of terrorisme en (vii) algemene vervoersproblemen.

16.2       Indien een overmachtsituatie langer dan 60 (zestig) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 17            Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1       Afnemer zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van een Overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

17.2       Elvy is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

 

Artikel 18            Toepasselijk recht en geschillen

18.1       De Overeenkomsten tussen Elvy en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

18.2       Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten Overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

 

Hoofdstuk 2. Standaardclausules voor verwerkingen

Artikel 19            Algemeen

19.1       De bepalingen in dit hoofdstuk zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Elvy in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke(n) als (sub)verwerker (data processor) als bedoeld in de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Deze Standaardclausules voor verwerkingen vormen tezamen met praktische afspraken over verwerkingen in een separate bijlage een Verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28, lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

19.2       Elvy verwerkt de persoonsgegevens in opdracht van Afnemer overeenkomstig de met Elvy overeengekomen schriftelijke instructies van Afnemer.

19.3       Afnemer, dan wel diens opdrachtgever, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, heeft de zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vastgesteld.

19.4       Elvy is verwerker in de zin van de AVG en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de persoonsgegevens.

19.5       Elvy geeft uitvoering aan de AVG zoals neergelegd in dit hoofdstuk ‘Standaardclausules voor verwerkingen’. Het is aan Afnemer om op basis van deze informatie te beoordelen of Elvy afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.

19.6       Afnemer staat er tegenover Elvy voor in dat hij conform de AVG handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

19.7       Afnemer is niet gerechtigd een door de toezichthouder aan hem opgelegde bestuurlijke boete op welke rechtsgrond dan ook op Elvy te verhalen. Onder ‘toezichthouder’ wordt in dit hoofdstuk bedoeld een toezichthoudende autoriteit zoals bedoeld in de AVG.

19.8       Artikel 28(1) AVG vereist dat tussen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker een overeenkomst wordt gesloten waarin de verwerking van persoonsgegevens door de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke is geregeld. Deze overeenkomst is opgenomen in de Verwerkersovereenkomst die een integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden en daarmee de overige overeenkomsten.

 

Artikel 20            Beveiliging

20.1       Elvy treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Elvy rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de aard van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen die Elvy gezien het door hem beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten.

20.2       Tenzij expliciet anders vermeld in de overeenkomst is het product of de dienst van Elvy niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.

20.3       Elvy streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het door Elvy beoogde gebruik van het product of de dienst.

20.4       De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van Afnemer, rekening houdend met de in artikel 20.1 genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.

20.5       Elvy kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. Elvy zal belangrijke wijzigingen vastleggen en zal Afnemer waar relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen.

20.6       Afnemer kan Elvy verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Elvy is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Elvy kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Afnemer doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Afnemer. Pas nadat de door Afnemer gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen door partijen, heeft Elvy de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.

 

Artikel 21     Inbreuken in verband met persoonsgegevens

21.1       Elvy staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Indien Elvy een inbreuk in verband met persoonsgegevens ontdekt, zal hij Afnemer zonder onredelijke vertraging informeren. In de Overeenkomst is vastgelegd op welke wijze Elvy Afnemer informeert over inbreuken in verband met persoonsgegevens. Indien geen specifieke afspraken zijn gemaakt, dan zal Elvy op de gebruikelijke wijze contact opnemen met de contactpersoon bij klant.

21.2       Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke (Afnemer, of diens opdrachtgever) om te beoordelen of de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarover Elvy heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de toezichthouder of betrokkene. Het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (Afnemer of diens opdrachtgever). Elvy is niet verplicht tot het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de toezichthouder en/of de betrokkenen.

21.3       Elvy zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met persoonsgegevens en zal zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan Afnemer ten behoeve van een melding aan de toezichthouder of betrokkenen.

21.4       Elvy kan de redelijke kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij Afnemer tegen zijn dan geldende tarieven.

 

Artikel 22            Geheimhouding

22.1       Elvy waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.

22.2       Elvy is gerechtigd de persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 23            Verplichtingen bij beëindiging

23.1       Elvy zal, in geval van einde van de Overeenkomst, alle onder zich zijnde en van Afnemer ontvangen persoonsgegevens binnen redelijke termijn verwijderen op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn, of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen aan Afnemer.

23.2       Elvy kan eventuele kosten die hij maakt in het kader van het in het vorige lid gestelde in rekening brengen bij Afnemer. Hierover kunnen nadere afspraken worden neergelegd in de Overeenkomst.

23.3       Het bepaalde in artikel 23.1 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de persoonsgegevens door Elvy belet. In een dergelijk geval zal Elvy de persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 23.1 geldt eveneens niet indien Elvy verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is ten aanzien van de persoonsgegevens.

 

Artikel 24            Rechten betrokkenen, Data Protection Impact Assessment (DPIA) en auditrechten

24.1       Elvy zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Afnemer die verband houden met bij Afnemer door betrokkenen ingeroepen rechten van betrokkenen. Indien Elvy direct door een betrokkene wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Afnemer.

24.2       Indien Afnemer daartoe volgens de AVG verplicht is, zal Elvy na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daaropvolgende voorafgaande raadpleging.

24.3       Elvy zal op verzoek van Afnemer alle informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in de Overeenkomst gemaakte afspraken met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan te tonen, bijvoorbeeld door middel van een geldig Data Pro Certificate of daaraan ten minste gelijkwaardig certificaat, een door een onafhankelijke deskundige in opdracht van Elvy opgesteld auditrapport (Third Party Memorandum) of door middel van andere door hem te verstrekken informatie. Indien Afnemer desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van persoonsgegevens niet conform de overeenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige, die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van Afnemer hiernaar een audit laten uitvoeren. Elvy heeft het recht een deskundige te weigeren indien deze volgens Elvy diens concurrentiepositie aantast. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens zoals neergelegd in de overeenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan klant dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die Elvy heeft op grond van de Overeenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan Elvy verstrekken. Elvy kan een deskundige, audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de AVG of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen.

24.4       Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Elvy zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert en het beoogd gebruik van het product of de dienst.

24.5       Elvy heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij Afnemer.

 

Artikel 25            Subverwerkers

25.1       Afnemer geeft toestemming aan Elvy om andere subverwerkers in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

25.2       Elvy zal Afnemer informeren over een wijziging in de door Elvy ingeschakelde derde partijen. Afnemer heeft het recht bezwaar te maken tegen voornoemde wijziging door Elvy.